Sąd Nowej Generacji Powrót

Nota prawna

Wstęp.

W dalszej części zaprezentowane zostały warunki umowy pomiędzy Użytkownikiem a Currenda dotyczącej korzystania z niniejszego serwisu www. Poprzez uzyskanie dostępu do niniejszego serwisu www Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnego. W przypadku braku zgody na poniższe warunki, Użytkownik nie może korzystać z niniejszego serwisu www.

Currenda zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia o tym Użytkownika, warunków korzystania z niniejszego serwisu www. To samo dotyczy wszystkich pozostałych informacji zawartych w serwisie, w szczególności informacji o produktach, usługach i programach.

Postanowienia ogólne.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w treści niniejszego serwisu www postanowień dotyczących praw własności i praw autorskich.

 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do stron www w niniejszym serwisie www w charakterze klienta lub ewentualnego klienta Currenda. Currenda przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do wyświetlania stron www w tym serwisie. Zezwala się Użytkownikowi na korzystanie z przeszukiwacza do przeszukiwania niniejszego serwisu. Currenda może jednak zablokować udostępnione Użytkownikowi przeszukiwacze w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

 3. Currenda zezwala Użytkownikowi wyłącznie na niekomercyjny użytek z niniejszego serwisu www. Inne formy korzystania przez Użytkownika z serwisu są zabronione.

 4. Z zastrzeżeniem pkt 2 Currenda nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani domniemanych uprawnień, praw czy licencji. Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia kopii zawartości znajdującej się na niniejszym serwisie www. Oprogramowanie i inne materiały, które Currenda udostępnia Użytkownikowi do pobrania lub innego użytkowania, z którymi związane są odrębne warunki licencji, podlegać będą osobnym postanowieniom.

 5. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt 4 wiąże się natychmiastowym cofnięciem Użytkownikowi przyznanych uprawnień bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do usunięcia materiałów pobranych z niniejszego serwisu www z wszelkich nośników będących w jego posiadaniu, pod nadzorem lub kontrolą.

Ostrzeżenie.

 1. Currenda wskazuje, że niniejszy serwis www może zawierać tymczasowo nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Currenda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zamieszczonych w serwisie informacji. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu powinien zadbać o to, aby korzystał z najbardziej aktualnych stron serwisu. Użytkownik winien również potwierdzić aktualność, rzetelność oraz kompleksowość informacji uzyskanych na niniejszym serwisie www przed ich wykorzystaniem do celów związanych z usługami, produktami opisanymi w niniejszym serwisie www.

 2. Stwierdzenie przez właściwy Sąd, że którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieskuteczne wobec Użytkownika, nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień, jeżeli orzeczona przez właściwy Sąd nieskuteczność nie ma znaczącego wpływu na uprawnienia Stron wynikające w niniejszych Warunkach.

Poufność.

 1. Currenda nie bierze odpowiedzialności za przesyłane przez Użytkownika informacje o klauzuli poufne lub w inny sposób zastrzeżonych dla wąskiego grona odbiorców. Wszelkie informacje i dane przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem niniejszego serwisu www będą traktowane jako niepoufne.

 2. Poprzez wysłanie informacji lub innych danych, Użytkownik udziela Currenda nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na ich kopiowanie, wydawanie, używanie, przesyłanie, publikowanie, transmitowanie, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, swobodnej korzystanie w innych sposób. To samo dotyczy przesłanych przez Użytkownika w dowolnym celu wszelkich koncepcji, pomysłów oraz wiedzy know-how.

 3. Currenda nie będzie ujawniać imienia i nazwiska Użytkownika, który przesłał za pośrednictwem niniejszego serwisu www informacje i dane określone w pkt 2. Currenda nie poda do wiadomości publicznej informacji o źródle z jakiego pochodzą informacje i dane przesłane przez Użytkownika, chyba że obowiązek ujawnienia imienia i nazwiska Użytkownika wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe.

Dane osobowe, w których posiadaniu znajduje się Currenda, a które zostały przesłane przez Użytkownika w celu skorzystania z usług lub pozyskania produktów Currenda, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

Odsyłacze.

 1. Currenda wyraża zgodę na tworzenie odsyłaczy prowadzących do niniejszego serwisu www, pod warunkiem że odsyłacz i związana z nim strona www:

  • nie tworzy mylnego przekonania o współpracy Użytkownika z Currenda,

  • nie stwarza pozorów wsparcia handlowego dla usług i produktów oferowanych przez Użytkownika,

  • nie przedstawia mylnego obrazu Currenda, narażając ją tym samym na utratę zaufania potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Currenda może odwołać zgodę na tworzenie przez Użytkownika odsyłaczy bez wcześniejszego powiadomienia i w dowolnym terminie. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszystkich odsyłaczy stworzonych przez siebie oraz przez osoby nad którymi sprawuje nadzór lub kontrolę.

Układy handlowe.

Currenda wskazuje, że nie jest stroną oraz nie ponosi odpowiedzialności handlowej za transakcje zawarte przez Użytkownika z osobami trzecimi, także w przypadku gdy Użytkownik pozyskał informacje o osobie trzeciej z niniejszego serwisu www.

Ochrona Użytkownika.

Użytkownik we własnym zakresie zapewnia ochronę przekazywanym przez niego informacją za pośrednictwem niniejszego serwisu www przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, konie trojańskie itp.

Gwarancja.

 1. Użytkownika obciąża ryzyko korzystania z niniejszego serwisu www. Currenda nie udziela na udostępniane w serwisie usługi, dane, materiały i oprogramowania gwarancji oraz rękojmi. Currenda nie udziela również zapewnień co do praw własności intelektualnej oraz nienaruszania innych praw majątkowych.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie informacje, dane, materiały, programy, oprogramowania oraz usługi znajdujące się na niniejszym serwisie www są przez niego pobierane na własne ryzyko. Currenda nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą stąd stratę, w szczególności w postaci utraty danych lub uszkodzenia systemu komputerowego.

Długość istnienia.

Currenda nie gwarantuje, że funkcjonowanie niniejszego serwisu www odbywać się będzie w sposób nieprzerwany, bezpieczny, terminowy i bezbłędny.

Odpowiedzialność.

Currenda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu jakiekolwiek szkody powstałej w związku z funkcjonowanie lub z korzystaniem z niniejszego serwisu www. Currenda nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z umieszczonymi na niniejszym serwisie www odsyłaczami i związanymi z informacjami, materiałami, danymi, programami, oprogramowanie lub usługami ujętymi na takim serwisie www.